เปรียบเทียบ ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะกับราวกั้นถนน
ภาพการทดสอบกับรถยนต์

ภาพการทดสอบกับความร้อน