รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ

ประสิทธภาพความปลอดภัย


ประสิทธภาพความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รถยนต์ (1.3 ton) - 20 degrees ไม่เกิดความเสียหายกับชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ และสามารถนำยานพาหนะกลับสู่ถนนได้ตามเดิม

ประสิทธิภาพของความแข็งแรง


ประสิทธิภาพของความแข็งแรง
รถบรรทุก (14 ton) - 15 degrees เกิดความเสียหายเล็กน้อยกับชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ และยานพาหนะ แต่สามารถนำยานพาหนะกลับสู่ถนนได้ตามเดิม

การทดสอบประสิทธิภาพชุดราวลูกกลิ้งป้องกันสาธารณะภัย

ก่อนการชน (รถยนต์)
หลังการชน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

รถยนต์ (ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย)

ก่อนการชน (รถบรรทุกขนาดใหญ่)
หลังการชน

เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น